ما علاوه بر نقاط محروم حاشیه ی استان تهران ، فرزندانی از بعضی از استانهای دیگر را تحت پوشش داریم،  نمایندگی های ما در استان های چهارمحال و بختیاری، قم و مرکزی، رابط  ما با فرزندان به شمار می روند و ضعیت آنان را به ما گزارش می دهند.

ما از فرزندان این نقاط در دفتر مرکزی پرونده تشکیل داده ایم ولی گاهی به صورت موردی، نمی توانیم نسبت به نیاز فرزندانی که در جاهای دیگرند و پیش ما هم پرونده ندارند، بی تفاوت باشیم. رسیدگی به محرومیت بچه هایی در استان سیستان و بلوچستان و گاهی خوزستان و خراسان، از جمله ی این کمک های موردی است.

آمار رسمی ما درباره ی فرزندان با پرونده ی فرسام را می توانید در جدول زیر ببینید:

 

استان

شهرخودکفا شدهتحت پوششدخترپسربدون حامی
چهار محال و بختیاریلردگان۱۱۳۴۵۲۰۲۳۷۲۸۳۷۷
اردل۲۷۹۶۶۴۲۲۴۲۳
شهرکرد۲۲۱۲۹۱۲۱۷۷
قمقم۱۲۷۳۳۱۶۱۶۹
مرکزیمحلات۴۰۱۷۸۹۱۱
تهرانتهران۵۲۵۱۸۲۸۲۱۰۰۸

 

شما هم اگر ساکن یکی از نمایندگی های ما هستید، می توانید سفیر ما در برنامه ریزی و امور اجرایی نمایندگی باشید. یا می توانید اساسا در استان های دیگر خودتان، نمایندگی ما را ایجاد کنید و ما در گسترش خدمت به محرومان یاری برسانید.