هیات امنای موسسه فرسام ۱۱ عضو دارد. ۷ نفر از این جمع اعضای اصلی هیات مدیره و ۲ نفر عضو علی البدل هستند. بازرسان اصلی و علی البدل هم بر نحوه ی عملکرد فرسام نظارت دارند.
کادر اجرایی فرسام حداقل ۱۵ نفر هستند که در روزها و ساعات شناور در هفته، با دفنر مرکزی خیریه همکاری دارند.
امور هر یک از نمایندگی های خیریه در کشور هم با حداقل یک همکار تمشیت می شود.
بیش از ۷۵۰ حامی خیر نیز اعتبار و افتخار ما هستند.
این جمع کریم با سرمایه ی نوع دوستی و داوطلبانه در خدمت محرومان هستند و از اندیشه ی نان و فردا برای خود، آزاد!


شما هم هر طور با ما همراه شوید، در واقع همکار ما به حساب می آیید.