ترسیم چشم انداز آینده فعالیت ها را هدفمند می کند. ما برای پنج سال پیش رو چشم اندازهای زیر را در نظر گرفته ایم:

• گشترش فعالیت ها در قالب تدوین برنامه های پنج ساله
• جذب حامیان بیشتر و تشکیل و تقویت شورای حامیان موسسه
• تقویت ظرفیت های نمایندگی های کشور
• اشتغال زایی و کارآفرینی برای مددجویان با همکاری نهادهای ذیربط
• توسعه ی ارتباط با سایر موسسات خیریه و نهادهای شهری و ملی
• گسترش فعالیت های فرهنگی و آموزشی بر مبنای مقاطع تحصیلی فرزندان فرسام
• توسعه ی خدمات رسانی به خانواده ها و تلاش برای تحکیم بنیان خانواده

دست شما که در دست ما باشد می توانیم همه ی آرزوهای فرزندان فرسام را برآورده کنیم.