تشخیص میزان نیازمندی و اولویتهای حمایت از محرومان، کیک از دغدغه های فرسام است. همکاران ما در گروه تحقیق، طی مراحل زیر مددجویان را پذیرش می کنند:

فرآیند پذیرش