فرسام 2 شماره حساب برای 2 هدف گوناگون برای شما خیرین عزیز در نظر گرفته است

کمک در امور پزشکی مددجویان

بانک سپه شعبه چهارراه دیباجی – شاخص ۱۵۰۷۰۷۲

شماره حساب

۳۱۸ ۱۱۱ ۰۰۰ ۱۸۶۴

شبا

IR 780 730 0000 0318 111 000 1864

کمک به فرزندان تحت حمایت

بانک ملی شعبه چهارراه دیباجی – شاخص ۲۳۳

شماره حساب

۰۱۱۳ ۳۷۰۰ ۳۹۹ ۰۰۹

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۱۸-۲۴۵۹

شبا

IR 4401 7000 0000 113700 399 009